םיטקיורפ
.םינווגמו ,םיינשדח םיטקיורפ תמקהב תודסומ 35 םע הלועפה ףותישב האג םשל
:םלוכ תא וא םיאבה םיטנמלאהמ קלח תללוכ הכימת תינכות לכ

.תועדומ תבחרהו הרבסה .א
.תינדיחי הארוה .ב
.תימדקא הכימת .ג
.ידומילו יתקוסעת ץועיי .ד
.תעייסמ היגולונכט .ה
.ןכות םוחתב תוכנוח .ו
.(תווצ ישנאל) תיעוצקמ תומלתשה .ז
. תינטרפ וא תיתצובק הדימל תויגטרטסא תארוה .ח
.הכרעהבו הדימלב תומאתה תוינידמ .ט
.תיתצובקו תינטרפ תישגר הכימת .י
.םילזומ םייעוצקמ םינוחבא תגשהב הרזע .א''י

:תודסומב םיזכרמה
בושי
טנדוטסל תורישה
ימדקאה דסומה
הילצרה

תואנדסו תוכנוח
ימוחת ןיבה זכרמה .1
עבש ראב


ןוירוג ןב 'בינוא .2
לרב תיב

תואנדסו תוכנוח ,ץועיי ,היחנה
לרב תיב תללכמ .3
םילשורי

הכרדהו תוכנוח
לאלצב .4
ןג תמר

הכרדהו תוכנוח
ןליא -רב 'בינוא .5
וכע

תואנדסו תוכנוח
יברעמ לילג תללכמ .6
הפיח

תויגטרטסאו הכרדה ,תוכנוח
ןוינכט .7
צ"לשר


להנמל הללכמה .8
ביבא לת


החותפה 'בנואה .9
עבש ראב

הכימתו תוכנוח
ייק תללכמ .10
רפח קמע

לודג הכימת זכרמ
ןיפור תשרדמ .11
יח לת

ללוכ הכימת זכרמ
יח לת תללכמ .12
ביבא לת


ביבא-לת 'בינוא .13
ביבא לת


תויפלת תללכמ .14תירבעה נואה .15
םילשורי

דחוימ םיבשחמ סרוק ,רזע ירועיש
תילאיצוס הדובע
םילשורי

עייסמ בושחמב תוכרדה
תיאופר 'מה 'וטסה את
םילשורי

תוטלקהו המקהב טקיורפ
רוויעה 'וטסל הביטח
םימקיש


הווחא תללכמ .16
ד"בח רפכ


הקבר תיב תללכמ .17
ןולקשא ףוח

שדח טקיורפ
ריפס תללכמ .18
לאערזי קמע


לאערזי קמע תללכמ .19
םילשורי


הסדה תללכמ .20
לאימרכ

שדח טקייורפ
הדוארב טרוא .21
ביבא לת

המקהב טקייורפ
לטיו תללכמ .22
לאירא


ש"ויא תללכמ .23
הפיח


הפיח 'בינוא .24
ןועבט

המקהב טקיורפ
םינרוא תשרדמ .25
םילשורי

המקהב טקייורפ
םילשורי תללכמ .26
חמצ

שדח טקייורפ
ןדריה קמע .27
םילשורי

המקהב טקייורפ
ןילי דוד .28
הפיח

המקהב טקייורפ
הפיח הדנק וציו .29
ביבא לת


יקסניול תללכמ .30
הפיח

תויגטרטסאו תוכנוח
ןודרוג תללכמ .31
הינתנ

המקהב טקייורפ
הינתנ תללכמ .32
ןולקשא


ןולקשא תללכמ .33
תובוחר


ח"רפ .34
הילצרה

ינוריע יוסינ טקייורפ
הילצרה 'כרמ הירפס.35
ןולוח


ןולוח 'ונכט 'קא ןוכמ .36


םשל ח"רפ תוכנוח טקייורפ
תורחא תונרקו

הרטמה רשאכ ח"רפ םע ינויסינ טקייורפ םימייקמ ונא הבש הינשה הנשה יהוז
תללכמבו יברעמה לילגה תללכמ ,לאלצב ,יח לת ,לרב תיבב םיטנדוטס 85 יכ איה
.ח"רפב הגוהנה תנוכתמה יפ לע הדימל ייוקיל םע םיטנדוטס 85 וכנחי ריפס
. ח"רפ ידי לע להונמו התומעה תווצ ידי לע ךרעומו תיעוצקמ הוולמ טקייורפה
יפ לע םינוש תודסומב םיכנוח 50 – כ םיליעפמ סורג ןרקו םשל תתומע ,ףסונב
םינמוממה םיפסונ םיבר םיכנוח דועו םשל - ח"רפ טקייורפל המודה תנוכתמ
.התומעה יביצקתמ

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד